SKN – QRNS

Stichting Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie

De Stichting Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie (SKN) is in 1994 opgericht met als doel om de kwaliteit van neurochirurgisch handelen en neurochirurgische zorg in Nederland te bevorderen.

Sinds 1 januari 2018 is de Quality Registry Neuro Surgery (QRNS) ondergebracht bij de SKN. Hierdoor wordt de stichting weer optimaal benut. Het bestuur van de NVvN heeft destijds besloten om de QRNS onder te brengen in de SKN zodat de NVvN niet aansprakelijk is, of moet opdraaien voor eventuele kosten mocht de QRNS opgeheven worden.

Het bestuur van de SKN stuurt de stichting aan. Zodoende valt sinds 1 januari 2018  de QRNS onder het beheer van het SKN-bestuur. Tevens geeft het SKN bestuur advies aan de thematrekkers ten aanzien van de QRNS. De thematrekkers zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor hun eigen registratie.

Het bestuur van de SKN bestaat uit de volgende drie leden:

  • Dr. H.D. (Jeroen) Boogaarts (voorzitter SKN)
  • Dr. W.A. (Wouter) Moojen (penningsmeester SKN, penningmeester NVvN)
  • Dr. H. (Hilko) Ardon (lid bestuur NVvN, voorzitter Kwaliteitscommissie)

QRNS

De Quality Registry Neuro Surgery (QRNS) is in 2014 opgezet met als doel te voorzien in een registratiesysteem voor neurochirurgen en andere bij de zorg betrokken hulpverleners om de kwaliteit van de zorg aan neurochirurgische patiënten te kunnen monitoren en te verbeteren.

Op dit moment worden data van drie verschillende ziektebeelden in de QRNS verzameld. Voor ieder ziektebeeld is een zogenaamde thematrekker aangesteld die verantwoording afgelegd aan het bestuur van de SKN. Daarnaast participeert de thematrekker als voorzitter voor de ziektespecifieke werkgroep. Gezamenlijk met de werkgroep is de thematrekker verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie.

Voorheen werd ook data verzameld van Hydrocephalus patiënten (shunt en stomie). Meerdere jaren achtereen lieten helaas geen bruikbare resultaten zien van de hydrocephalus registratie bij kinderen jonger dan 2 jaar oud. Hierdoor is besloten de registratie stop te zetten per 1 januari 2019. De reden hiervoor is tweeledig; het betreft slechts een klein aantal patiënten per centrum (ca. 2 – 9 patiënten per centrum per jaar) en het is een zeer heterogeen ziektebeeld. Hierdoor bleken vergelijkingen tussen centra lastig.

Stichting IVZ

Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) heeft als doel het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Stichting IVZ voert, in opdracht van SKN, de verwerking van de gegevens uit ten behoeve van de QRNS-kwaliteitsregistratie. Stichting IVZ fungeert bij de QRNS als subverwerker, de SKN fungeert als de verwerker, de neurochirurgische centra fungeren als verwerkingsverantwoordelijken.

Indien u vragen heeft over de invoer of suggesties voor aanpassingen, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de QRNS, servicedesk-qrns@sivz.nl

Data

De data wordt geregistreerd in een patiëntenportaal beschikbaar gesteld door Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Op de website https://www.qrns.nl/ staat de meest belangrijke informatie belangrijke documenten, stand van zaken, recente invulformulieren en een overzicht van veel gestelde vragen.

Contact

E-mail: bestuur@nvvn.org

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 1 februari 2021.